S e r v e r   S k i l l T r e e
Open : 20h, 15/6/2024 ( view detail... )
Version: 6.3 custom
Drop: x20
Max Lvl: 400
Exp : x60
Exp master: x20
Master|MP: 250 | 200
MU Season 6.3
F e a t u r e s
Features
Party bằng lệnh
Sự kiện sinh tồn
14 set thần mới
Sách gọi boss
Tính năng thuộc tính
Tính năng /afk
Skill Tree Mu Online