News

[Tính năng website] Nhiệm vụ Dã Tẩu
TaaN 1464 01:20:09 08/01/2021

Để làm được dã tẩu yêu cầu nhân vật lvl 250.Các bước nhận dã tẩu làm như... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì ngày 8/1/2021
TaaN 425 00:18:19 08/01/2021

Thời gian : 17h20~17h40. Có thể hơn chút.Nội dung:Fix exp chênh lệch 80 cấp. Nếu trong... [view detail...]

[Sự kiện] Event CTC lần đầu
TaaN 361 00:17:26 08/01/2021

Mở Event CTC. Nếu khi nào bạn thấy thông báo kêu đăng ký CTC thì cứ đăng ký đi nhéLần... [view detail...]

Bạn muốn tài khoản của bạn được an toàn, dù cho ai đó có biết mật khẩu vẫn... [view detail...]

Hướng dẫn đăng ký bằng hình ảnh. Ở mu0rs.com , 1 tài khoản ở website có thể tạo... [view detail...]

[Sự kiện] Dẫn mắm về nhà ^^!
TaaN 357 23:07:55 03/01/2021

Diễn ra vào lúc 19h30 ngày 7/1/2021.Địa điểm : Tarkan nước (cái spot khi vừa từ tarkan... [view detail...]

Do sv mình giảm giá zen của tất cả item khi bán shop. Nên nó ảnh hưởng đến % hiển... [view detail...]

Tình hình :Sau khi bảo trì lúc 17h20, thì sv có vấn đề.Vì cái check dupe đồ nó bị... [view detail...]

Thời gian : 20h45, ngày 3/1/2021.Địa điểm đua, đầu map Arkaina. Chạy đến cuối map.... [view detail...]

Thời gian bảo trì : 17h20~17h30Nội dung:Di chuyển Market lên đầu trong bảng MCập nhật... [view detail...]